Impressum

Calmit Kft.
Székhely: H-1103 Budapest , Noszlopy út 2.
Központi telephely: H2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.
Telefonszám: +36 30 339 1726, +36 33 461 054
E-mail: office@calmit.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-910147
Adószám: 10220553-2-42

A weboldal használatával a jelen szabályzatban leírt használati feltételek automatikusan elfogadottaknak tekintendÅ‘k.

Jogi nyilatkozat

Jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetÅ‘je a Calmit Kft. A weboldal tartalma (termékinformációk, leírások, képek, videók és minden egyéb információ) teljes körű szerzÅ‘i jogvédelem alá esik. A weboldalon közzétett üzemeltetÅ‘i tartalmak részben vagy teljes terjedelemben történÅ‘ másodközlése, vagy harmadik fél által történÅ‘ felhasználása csak a jogtulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges.

A calmit.hu weboldalon megjelenÅ‘ termékképek és logók valamint a videó és közösségi média oldalon közétett tartalmak a Calmit Kft. tulajdonát képezik. Ezek a tartalmak a Calmit Kft. partneri szerzÅ‘déseinek megfelelÅ‘en használhatók fel a Calmit Kft. partnerei által. A termékképek és logók a calmit.hu oldalról a szerzÅ‘dött partnerek által letölthetÅ‘ek, de azokon mindennemű változtatás csak a Calmit Kft. elÅ‘zetes, írásbeli engedélyével történhet.

Felhasználási feltételek és adatvédelmi irányelvek

A calmit.hu weboldalt a Calmit Kft. (a továbbiakban üzemeltetÅ‘) működteti. A calmit.hu weboldal és az egyéb megosztó és közösségi média oldalak használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A calmit.hu weboldal és az egyéb megosztó és közösségi média oldalak használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelÅ‘en történhet. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg oldalainkat!

Az üzemeltetÅ‘ fenntartja magának a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket bármikor egyoldalúan módosítsa. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit az üzemeltetÅ‘ a jövÅ‘ben módosítja, a változásokat a weboldalon megfelelÅ‘en közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

A calmit.hu weboldal és az egyéb megosztó és közösségi média oldalak mindig pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért az üzemeltetÅ‘ felelÅ‘sséget nem vállal.

A calmit.hu nem garantálja a weboldalon megtalálható funkciók zavartalan és hibamentes működését.

1. Felhasználási feltételek

A szolgáltatást a Calmit Kft. nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat: (a) a weboldal látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá; (b) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint egyéb személyes adatokat; (c) az Ön szerzÅ‘déskötési képessége nem korlátozott.

2. Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja mások zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon személyiségi és egyéb jogainak megsértésére.

3. Jogosulatlan, nem megengedett felhasználói tevékenységek

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat: (a) a calmit.hu weboldal bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése; (b) a calmit.hu számítástechnikai rendszerébe történÅ‘ jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking); (c) felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve az e-mail címeket); (d) a calmit.hu-ról megszerzett anyagok publikálása; és (e) olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezetÅ‘ módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a calmit.hu támogatja vagy hagyta jóvá.

4. Kapcsolódó honlapok

Az üzemeltetÅ‘ weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetÅ‘séget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz az üzemeltetÅ‘ weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelÅ‘sséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.

5. Adatvédelem

Az üzemeltetÅ‘ tiszteletben tartja weblapja látogatóinak személyhez fűzÅ‘dÅ‘ jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelÅ‘en kezeli.

Az üzemeltetÅ‘ csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg például kapcsolatfelvételkor, hírlevélre történÅ‘ feliratkozáskor, vagy szakmai tanácsadás kérésekor. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info-törvény) elÅ‘írásainak megfelelÅ‘en és nem adjuk át harmadik félnek, sem kereskedelmi, sem nem kereskedelmi célra.

A felhasználó személyes adatainak kezelése a kapcsolatfelvétel/regisztráció törlésével szűnik meg. A felhasználó a kapcsolatfelvételének/regisztrációjának törlését a következÅ‘ elérhetÅ‘ségeken kérheti: adatvédelem@calmit.hu vagy Calmit Kft. 2541 Lábatlan, Rákóczi út 60. postai címre küldött levélben.

6. A honlapon végzett webanalitika és cookie-k

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a calmit.hu weboldal és a hozzá kapcsolható egyéb oldalak látogatottságának méréséhez és látogatói viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Adwords és Google Remarketing programokat használja

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek, annak érdekében, hogy az oldalak személyre szabottak legyenek. A cookie-k a megnyitott webhelyek által létrehozott fájlok, amelyek információkat tárolnak, például a preferált nyelvet vagy a profiladatokat.

A calmit.hu weboldalra látogatók engedélyezik a Calmit Kft. részére a Google Analytics, Google Adwords és Google Remarketing programok használatát, és egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybevételéhez a Calmit Kft. részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetÅ‘sége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövÅ‘re vonatkozóan letiltani. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Adwords és Google Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az Info-törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek.

7. Facebook alkalmazás

A Calmit Kft. tájékoztatja weboldal látogatóit és felhasználóit, hogy a calmit.hu weboldalba beépülve facebook funkciók kerültek elhelyezésre a calmit.hu oldalon, mely facebook funkciókkal kapcsolatban a látogató a facebook Adatvédelmi Szabályzatában tájékozódhat.

8. Hírlevél

A felhasználó adatai rögzítésével, vagy a hírlevélre feliratkozás funkció alkalmazásával a Calmit hírlevelére feliratkozik, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott e-mail címre a Calmit Kft. havi rendszerességgel reklám, termék- és egyéb információkat tartalmazó ajánlatot küldjön.

A calmit.hu honlapján történÅ‘ minden és bármely adatrögzítéssel a megadott e-mail címre hírlevél küldése történhet, a hírlevél küldéséhez a felhasználó az adatrögzítéssel hozzájárulását adja. A hírlevélre a felhasználók külön is feliratkozhatnak. A hírlevélrÅ‘l, a hírlevélben megjelenÅ‘ linken keresztül lehet leiratkozni. A hírlevélrÅ‘l a felhasználó leiratkozhat a Calmit Kft. 2541 Lábatlan, Rákóczi út 60. postai címre küldött levélben is.

9. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az üzemeltetÅ‘ haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.