CALMIT HUNGÁRIA KFT.
ÁLTALÁNOS ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI

Az árjegyzékben szereplő termékek eladása és szállítása az alábbi általános feltételek alapján kerül telje-sítésre. A megbízással (amely lehet szóbeli, vagy írásbeli) a megrendelő elismeri a feltételek érvényessé-gét. Ettől eltérő feltételek csak akkor érvényesek, ha azokat az CALMIT HUNGÁRIA Kft. (továbbiakban: Eladó) írásban megerősíti, vagy szerződésben rögzíti.

1. Árlista

A közölt árlista alapárai – külön megegyezés jogát fenntartva – minden Vevő számára azonosak. Az itt szereplő árak és feltételek visszavonásig, vagy új árjegyzék kiadásáig érvényesek. Árváltozás esetén Eladó, új árlistáját két héttel a változás előtt kifüggeszti Eladó helyiségeiben. Minden ár az Eladó telephelyén értendő.

2. Megbízás adása és megbízás elfogadása

Pénztári nyitvatartási idő alatt: 6-1300
Megbízás, igénybejelentés történhet személyesen, telefonon, vagy írásban. A megrendelt és kifizetett terméket legkésőbb a megrendelés napján 20 óráig kell elszállítani az Eladó telephelyéről.
Pénztári nyitvatartási időn túl:
Megbízást Eladó csak abban az esetben fogad el, amennyiben a Vevő a termék kifizetését az alábbiak szerint igazolni tudja.

a/. Számlával, amelynek ellenértékét pénztári nyitvatartás alatt készpénzzel kiegyenlítette.

b/. Az igényelt áru ÁFÁ-val növelt ellenértékének megfelelő pontos összeg befizetését igazoló pos-tai csekk, vagy érvényesített készpénz-átutalási megbízás bemutatásával. Készpénz-átutalási meg-bízás a Calmit Hungária Kft. Iroda helyiségeiben kérhető.

3. EKÁER

Felek tudomással bírnak arról, hogy Magyarországon 2015. január 1. napjától bevezetésre került az Elekt-ronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER).
Felek kötelezettsége, hogy az áruk fuvarozása megfeleljen az EKÁER-re vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági előírásoknak, így különösen a adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen pontban foglaltak alapján őket terhelő adatszolgáltatási, tájékozta-tási, biztosítéknyújtási, bejelentési, illetve bejelentés-módosítási kötelezettségük késedelmes vagy hibás, illetve hiányos teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül, és kötelesek a szerződésszegéssel össze-függésben felmerült valamennyi kárt viselni, illetve a másik fél részére megtéríteni.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy fokozottan együttműködnek egymással a jelen pont alapján őket terhelő kötelezettségek maradéktalan és határidőben történő teljesítése érdekében.

4. Garancia

Eladó szavatolja a szerződéses mennyiség és minőség kiadását. Az áruminőség bizonyításáról az égetett mész esetében az MSZ EN 459-1 szabvány rendelkezik. Ezen garancia keretében Eladó kötelezi magát, hogy a kellő időben történt bejelentés alapján a hatályos jogszabályok szerint tesz eleget a bizonyított mennyiségi vagy minőségi hiányosságok miatti szavatossági kötelezettségének.

5. Hiányosságok bejelentése

A különböző termékek szállításakor a megrendelő feladata ellenőrizni, hogy

  • a szállítást kísérő okmányok hiánytalan átadása megtörtént,
  • a szállítólevélen szereplő adatok a megrendelésével megegyeznek,
  • van-e a szállítmányban hiány.

Termékek szállításakor az esetleges reklamációkat, – hogy azokat az Eladó ellenőrizni tudja, darabos mész esetében a mészoltás befejezése előtt, mészhidrát esetében a felhasználás közben, de legkésőbb a szál-lítást követő 1 munkanapon belül közölni kell. (Természetesen kivételt képez a nem megfelelő minőség miatt később bekövetkezett káresemény. pl. mészkukac kiválás)
Ezen időn túl az Eladó, a termékminőséggel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. Az Eladó számára alkalmat kell adni mintavételen való részvételre. Ilyenkor a vizsgálatokat a szabvány előírásai szerint végre kell hajtani. A kártérítés mértékét ezen vizsgálatok eredménye határozza meg.

6. Fizetési feltételek

A megrendelt termék ellenértékét, annak elszállítása előtt kell minden esetben megfizetni. Az Eladó Kész-pénzt, kizárólag lábatlani telephelyén, pénztári nyitvatartása alatt fogad el. Minden, más időben történő szállítás esetén, a befizetést igazoló dokumentumon (csekk, banki átutalási bizonylat, stb.,) hitelt érdem-lően kell szerepelnie az Eladó adatainak. Egy szállítmány reklamálása nem jogosítja fel megrendelőt a többi szállításért esedékes fizetések visszatartására. Eladó késedelmes fizetés esetén, ha a szállítási szer-ződés másképpen nem rendelkezik, az aktuális jogszabály szerinti késedelmi kamatot szabja ki a Vevő részére.

7. A jelen Általános Szállítási Feltételek módosítása

A Eladó fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításáról köteles a Calmit Hungária Kft. Vevőit a módosítás hatályba lépését legalább 30 (harminc) nappal megelőzően írásban – e-mail vagy fax útján – értesíteni, továbbá köteles az Általános Szerződési Feltételek hatályos állapotát a módosítani kívánt rendelkezéssekkel egységes szerkezetbe foglalva és a módosításokat külön jelölve – a www.calmit.hu honlapon közzétenni. A módosításra vonatkozó ajánlat a Vevő részéről elfogadottnak te-kintendő, amennyiben a Vevő az értesítés tartama ellen annak kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül a Calmit Hungária Kft.-hez címzett ajánlott levél útján, írásban nem emel kifogást. A módosításról szóló értesítésben az Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a fentiek szerinti határidőn belüli, kifeje-zett elutasítás hiányában az ajánlat tartama elfogadottnak tekintendő. A módosításra vonatkozó ajánlat elutasításától számított 30 (harminc) napon belül nem jön létre megállapodás, a határidő elteltével a Felek között fennálló szerződés megszűnik.

8. Vitás ügyek

Vitás kérdésekben, amennyiben azokat a felek békés úton nem tudják rendezni, felek alávetik magukat az Esztergomi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

9. Adatvédelmi Tájékoztató

Az alább meghatározott rendelkezésekkel összhangban a nemzeti adatvédelmi jogszabályok és az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) (a hatálybalépésének, azaz 2018. május 25. napjától) irányadó a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi adatkezelési, illetve adatfeldolgozási te-vékenységre. Az adatkezelő fél (Calmit Hungária Kft. e-mail: info: adatvedelem@calmit.hu] adatgyűjtés-ének jogalapja és célja (1) mésztermékek adásvétele tárgyában kötött szerződések teljesítése; (2) jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelő fél jogosult a személyes adatot kezelni, illetve megőrizni a mésztermékek adásvétele tár-gyában kötött szerződések céljának teljesüléséig és a teljes elszámolásig, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges jogszabályban előírt megőrzési időszakig. A személyes adatok kizárólag azon munkavállalók által hozzáférhetők, akik a mésztermékek adásvétele tárgyában kötött szerződések telje-sítése érdekében járnak el. Az adatkezelő köteles a jogosulatlan használat, illetéktelen behatolások és egyéb adatvédelmi incidensek esetére a megfelelő szintű védelmet és garanciát biztosítani.

Az adatkezelő GDPR megfeleléssel rendelkező, írásbeli szerződésben megbízott harmadik személy adat-feldolgozókat vesz igénybe a jelen szerződés teljesítése érdekében.

Felek, illetve az általuk – adatfeldolgozói minőségben – igénybe vett alvállalkozók az adatkezelő fél, illetve harmadik adatkezelő személyek valamennyi személyes adatát kizárólag (1) a mész termékek adásvétele tárgyában kötött szerződések teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelhetik.
Az adatkezelő fél megerősíti, hogy az adatokat adatfeldolgozóként tőle fogadó fél jogosult a személyes adatok kezelésére. Amennyiben valamelyik fél a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint adatfeldol-gozóként jár el, a felek kötelesek írásbeli adatfeldolgozásra irányuló megállapodást (összhangban a GDPR 28. cikkében foglaltakkal) vagy annak megfeleltethető megállapodást kötni a jogszabályoknak való meg-felelés érdekében. Ha a mész termékek adásvétele tárgyában kötött szerződések teljesítése során az adatfeldolgozó fogadó félnél a személyes adatok továbbításának igénye lépne fel az adatfeldolgozó har-madik személy felé, köteles az adatkezelő fél előzetes írásbeli hozzájárulását beszereznie, továbbá köte-les egy a GDPR-nak megfelelő és az abban meghatározott terjedelemben hasonló írásbeli adatfeldolgo-zásra irányuló szerződést kötnie.

Abban az esetben, ha a harmadik személy adatfeldolgozók nem teljesítik a GDPR-ban rögzített kötele-zettségeiket, úgy a fogadó fél a GDPR értelmében teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő fél felé. A mész termékek adásvétele tárgyában kötött szerződés megszűnése esetén az adatkezelő fél írásbeli ké-relmére (ésszerűen eljárva), az adatfeldolgozó fogadó fél köteles valamennyi kezelt személyes adatot, illetve az ezek feldolgozása eredményeként létrejött adatot visszaszolgáltatni az adatkezelő fél részére, továbbá köteles az ezekről készült valamennyi másolatot törölni, kivéve azon adatokat, amelyekre vonat-kozóan a jogszabály adatmegőrzési kötelezettséget ír elő.

A mész termékek adásvétele tárgyában kötött szerződések teljesítése, valamint az irányadó megőrzési idő alatt a fogadó fél köteles biztosítani (I) az adatkezelő fél személyes adatainak védelmét az elérhető legkorszerűbb biztonsági intézkedések útján, valamint (II) megfelelő titoktartási kötelezettség alatt álló képzett munkavállalók korlátozott hozzáférését.

A Calmit Hungária Kft. EU-n kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítást nem végez. A fogadó fél nem jogosult személyes adatot továbbítani, illetve feldolgozni az Európai Gaz-dasági Térség (EGT) területén kívül, illetve területén kívülről származó személyes adatot, anélkül, hogy előzetesen biztosítaná, hogy alvállalkozói Általános Szerződési Rendelkezéseknek (vagy más záradék, il-letve szerződés, amelyet a mindenkori Európai Bizottság jóváhagyhat) megfelelő megállapodást létesít vagy a GDPR V. fejezetében meghatározott biztosítékot (pl: kötelező erejű vállalati szabályzat, tagság az Adatvédelmi pajzs programban) szolgáltat.

Az érintettek jogosultak (1) az adatfeldolgozásra vonatkozóan tájékoztatást és hozzáférést; (2) személyes adatuk helyesbítését (3) a kötelező adatkezelés eseteit kivéve, személyes adataik törlését, illetve korlá-tozását; (4) továbbá az adataik továbbítását (4) adataik hordozható formában rendelkezésre bocsátását igényelni; (4) illetve személyes adatainak kezelésére vonatkozóan tiltakozni. Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének megfelelően, a GDPR-ban meghatározott határidőn belül eljárni.

Kérelem, panasz benyújtása esetén az adatkezelő köteles az adatvédelmi felelőst / kapcsolattartót érte-síteni (info:adatvedelem@calmit.hu). Az érintett adatvédelmi jogainak megsértése, illetve veszélyének fennállása esetén, az érintett jogosult panasszal élni az illetékes adatvédelmi hatóságnál Nemzeti Adat-védelmi és lnformációszabadság Hatóság (NAIH); 1530 Budapest, Pf 5; tel.: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett ezt meghaladóan jogosult a lakcíme, illetve tartózkodási helye sze-rint illetékes bíróságnál polgári eljárást indítani személyiségi jogainak megsértése esetén. Az érintett to-vábbá jogosult kártérítést érvényesíteni az adatkezelővel szemben.

Jelen Nyilatkozatban foglalt valamennyi kötelezettség az a mész termékek adásvétele tárgyában kötött szerződések megszűnését követően is fennmarad. A jelen ÁSZF elfogadása egyben a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat átvétele és elfogadásának elismerésének minősül.

 

Elérhetőségek

Titkárság: 07:00 – 15:00 +36 30 339 1726 vagy
+36 33 462 333, +36 33 461 054
Mellékek:
Titkárság 101, Ügyvezetés:102, Marketing: 103
Könyvelés: 104, Számlázás: 105, Termelés: 107
Vezérlő:108, Kiadó:111
Hidrátüzem: 06:00 – 14:00 +36 33 512 910 / 113 mellék
Árurendelés tel.: 07:00 – 15:00 +36 33 462 333, +36 33 461 054, +36 30 200 9505
Árurendelés email: 00:00 – 24:00 office@calmit.hu; vagy megrendeles@calmit.hu
Értékesítési vezető: Kiss Zsolt +36 33 462 333, +36 30 970 1358
Értékesítés, ügyfélszolgálat: Lohner Péter +36 33 462 333, +36 30 200 9505
Termék menedzser, minőség Pap Andrea +36 33 462 333, +36 30 391 2202
Számlázás, könyvelés: Hoffmann-né Radnai Tímea +36 30 339 1726

„Nyári” nyitvatartás: (február 15.- december 1.)

 

Árukiadás:

Lábatlani telephely:

Munkanapokon: 06.00 – 20.00 óráig
Munkaszüneti napokon: Nincs kiadás

Lábatlan Kőbánya:

Munkanapokon: 06.30 – 19.00 óráig
Munkaszüneti napokon: Nincs kiadás

Dorogi Telephely:

Munkanapokon: 06.00 – 18.00 óráig
Munkaszüneti napokon: Nincs kiadás

(az ettől eltérő időszakban a téli nyitvatartás van érvényben, melyről kérjük, tájékozódjanak az elérhető-ségeinken!)

 

CALMIT HUNGÁRIA KFT. FONTOSABB ADATAI

Megnevezés: CALMIT HUNGÁRIA Mészművek Kft.
Rövidített név: CALMIT HUNGÁRIA Kft.
Cégjegyzékszám: 11-09-026999
Adószám: 10220553-2-11
Székhely: 2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.
Levelezési cím: 2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.
Központi telefon: +36 30 339 1726, +36 33 462 333
Honlap: www.calmit.hu
E-mail cím: office@calmit.hu, megrendeles@calmit.hu
Bankszámlaszám: UniCredit 10918001-00000483-00420025
MKB 10300002-10559206-49020016