CALMIT HUNGÁRIA KFT.
ÁLTALÁNOS ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI
Hatályos 2022 január 1.-től

A Calmit Hungária Kft. által gyártott, vagy forgalmazott, a cég árjegyzékében, szerződéseiben szereplő termé-kek eladása és szállítása az alábbi általános feltételek alapján kerül teljesítésre. A megbízással (amely lehet szóbeli, vagy írásbeli) a megrendelő elismeri a feltételek érvényességét. Ettől eltérő feltételek csak akkor ér-vényesek, ha azokat az CALMIT HUNGÁRIA Kft. (továbbiakban: Eladó) írásban megerősíti, vagy szerződés-ben rögzíti.

1. Szerződés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) érvényesek a Calmit Hungária Kft., mint Eladó által írásban megkötött szállítási szerződésekre (a továbbiakban Szerződés), valamint az Eladó írásos áraján-lataira, azok tartalmának részévé válnak, kivéve, ha a Calmit Kft. írásban kifejezetten eltérően rendelkezik.

2. Vételár, számlázási és fizetési feltételek

A vételárat Felek a Szerződésben, vagy az Eladó írásos ajánlata alapján adott Vevői megrendelésben hatá-rozzák meg. A vételár – annak módosításáig – a Szerződésben meghatározott időtartamra, vagy az Eladó írásos ajánlatában meghatározott dátumig érvényes.

A fizetés készpénzben, pénztári befizetéssel, vagy az Eladónak a Szerződésben meghatározott bankszámlá-jára való teljesítéssel történik, és az Eladó bankszámláján való jóváírással tekintendő teljesítettnek. A fizetés teljesítésével kapcsolatos költségek Vevőt terhelik.

A termék ellenértéke tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi költségét és ellenértékét, így külö-nösen a termék bekerülési árát, a csomagolás, a felrakodás, illetve kiszállítás esetén a szállítás minden költ-ségét. A lerakodásról a vevő gondoskodik.

3. Megbízás adása és megbízás elfogadása egyéb megállapodás hiányában

Pénztári nyitvatartási idő alatt: 7:00 – 13:00
Megbízás, igénybejelentés történhet személyesen, telefonon, vagy írásban. A megrendelt és kifizetett termé-ket legkésőbb a megrendelés napján 20 óráig kell elszállítani az Eladó telephelyéről.

Pénztári nyitvatartási időn túl:
Megbízást Eladó csak abban az esetben fogad el, amennyiben a Vevő a termék kifizetését az alábbiak szerint igazolni tudja. a. Számlával, amelynek ellenértékét pénztári nyitvatartás alatt készpénzzel kiegyenlítette. b. Előlegszámla teljesítésével.

4. EKÁER

Felek tudomással bírnak arról, hogy Magyarországon 2015. január 1. napjától bevezetésre került az Elektro-nikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Felek kötelezettsége, hogy az áruk fuvarozása megfeleljen az EKAER-re vonatkozó mindenkor hatályos jog-szabályi és hatósági előírásoknak, így különösen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen pontban foglaltak alapján őket terhelő adatszolgáltatási, tájékoztatási, biztosítéknyújtási, bejelentési, illetve bejelentés-módosítási kötelezettségük késedelmes vagy hibás, illetve hi-ányos teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül, és kötelesek a szerződésszegéssel összefüggésben felmerült valamennyi kárt viselni, illetve a másik fél részére megtéríteni.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy fokozottan együttműködnek egymással a jelen

5. Megrendelések, szállítás

Vevő a megrendelésében minden esetben az alábbi adatokat köteles megadni:
a. termék típusa, megnevezése,
b. termék mennyisége,
c. teljesítés paritása,
d. átvétel tervezett időpontja.

Amennyiben Vevő a megrendelésében a termék kiadási Helyétől eltérő helyet jelöl mega teljesítés pari-tásának, a Vevő köteles az érintett megrendelést az átvétel helyének, a cím és a címzett, illetve az átvevő pontos megjelölésével legkésőbb az átvétel tervezett időpontját megelőző 2. munkanapon 14:00 óráig Eladóval írásban közölni.

Paritások:
1. Eladó a termékeket szállítólevél kíséretében, saját költségére és felelősségére szállítja ki a Vevő által megadott szállítási címre. A termék átadásakor Vevő, vagy az általa megbízott személy (árufogadó) írásban igazolja a leszállított termék mennyiségi átvételét. A termékek átvétele során az árufogadónak kell meg vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyek a termék minőségét tanúsítják, illetőleg ame-lyekre a jótállás vonatkozik. Ha a mennyiségi és minőségi ellenőrzés hibát tár fel, akkor a Vevő az Eladót haladéktalanul értesíti a felmerült hibákról, hiányosságokról.
2. Eladó a termékeket annak gyártási és/vagy gyári kiszolgálási helyén, szállítólevél kíséretében, a Vevő költségére és felelősségére adja át a Vevő által felhatalmazott megbízottnak (szállítónak) aki a Vevő által megadott, szállítólevélben rögzített címre köteles eljuttatni azt. A termék átadásakor a megbízott írásban igazolja a termék mennyiségi átvételét. A termékek minőségi átvétele a szállítási címre érke-zéskor történik meg.

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az áru kiadását vagy kiszállítását bármilyen ok akadá-lyozza vagy késlelteti, akkor a lehető legrövidebb időn belül a Vevőt értesíti. Ha a vállalt szállítási határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Eladó csak olyan számottevő késéssel tud teljesíteni, ami Vevőnek már nem áll érdekében, Vevő jogosult a termékeket más forrásból beszerezni, a megrendelését költség és kötele-zettségmentesen visszamondani.

Amennyiben Vevő a megrendelt terméket – az Eladónak nem felróható ok miatt – nem tudja időben átvenni, úgy a Vevő köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül megtéríteni az Eladó részére az ebből kelet-kező indokolt többletköltséget.

6. Teljesítés, fuvarozás

Eladó árajánlataiban a logisztikai költségek minden esetben teljes rakományra értendőek, egyéb esetekben egyeztetés szükséges a pluszköltségekről. Kiszállítás esetén 20-24 (big-bag), 25-27 (ömlesztett) tonna/szál-lítmány tétel felel meg teljes rakománynak. Kiszállítás esetén Megrendelő kötelessége biztosítani a termék időbeni lerakodásához szükséges eszközöket, körülményeket. Ennek hiányában, a felmerülő többletköltségek a megrendelőt terhelik.

Vevő a fuvarozás teljesítésével kapcsolatos közléseiért, illetve az azokban bekövetkező változások meg-felelő időben történő bejelentéséért felelősséggel tartozik, az elmulasztott, a pontatlan vagy késedelmes közlésből eredő költségeket és egyéb köteles megtéríteni az Eladó részére.

Amennyiben az Eladó az átvétel tervezett és egyeztetett időpontjához képest későbbi időpontban képes a Terméket a Vevő által meghatározott átvételi helyre fuvarozni, úgy a várható késedelem időtartamáról Vevőt haladéktalanul értesíteni köteles. Ha a vállalt szállítási határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Eladó csak olyan számottevő késéssel tud teljesíteni, ami Vevőnek már nem áll érdekében, Vevő jogosult a termékeket más forrásból beszerezni, a megrendelését költség és kötelezettségmentesen visszamondani.

Amennyiben a Termék átvételi helyre történő fuvarozását Eladó végzi, Vevő köteles gondoskodni az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörülmények megteremtéséről és fenntartásáról. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a rendeltetési helyen a kirakodáshoz megfelelő technikai felsze-relés és személyzet álljon rendelkezésre, a járművek kirakodása várakozási idő és más akadály nélkül megtörténjen.

Amennyiben Vevő fent megnevezett kötelezettségének nem teljesítéséből bármilyen többletköltsége vagy egyéb kára merül fel az Eladónak, akkor azt Vevő köteles megtéríteni az Eladó vonatkozó számlá-jában foglalt időtartamon belül.

7. CalmitLine

Eladó a bányai kiszolgálási folyamat ésszerűsítése érdekében a megrendelések, fuvarszervezések, a bánya-területre való belépés és szállítások automatizálására on-line rendszert működtet, amelyet partnerei egyedi azonosítóval használnak. A rendszer -CalmitLine- adattartalmát Eladó kezeli, de Vevői és Szállítói adatszol-gáltatás a Megrendelő és a Szállító kötelessége, felelőssége. Megrendelő és Szállító a megrendelés és fuva-rozás teljesítésével kapcsolatos közléseiért, illetve az azokban bekövetkező változások megfelelő időben tör-ténő bejelentéséért felelősséggel tartozik. Az elmulasztott, a pontatlan vagy késedelmes közlésből eredő költ-ségeket és egyéb károkat – különös tekintettel, de nem kizárólagosan ideértve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiszabott bírságokat – köteles megtéríteni az Eladó részére.

8. Garancia

Eladó szavatolja, hogy a termékek megfelelnek az Eladó ajánlatában a termékek tekintetében jelzett műszaki-, szakmai- és technikai követelményeknek, valamint a vonatkozó termékszabványok előírásainak és bizton-ságtechnikai követelményeknek. A mésztermékek megfelelnek az EN 459-1 szabványnak. Az Eladó a teljesí-tések alatt folyamatosan vizsgálja a termékek minőségét, szemszerkezetét, és mindent megtesz annak érde-kében, hogy a termékek a Vevők elvárásainak megfeleljenek.

Az Eladó műbizonylatot és mérlegjegyet csatol a szállítólevélhez. A Vevő jogosult a mérlegelt mennyiséget ellenőrizni. Vevő a kifogásolt mennyiséget és minőséget – írásban, faxon, vagy e-mail útján – tudatja Eladóval.

A mennyiségi és a minőségi reklamációk bejelentésének határideje legfeljebb a szállítást követő 48 óra, de mindenképpen a felhasználás előtt. Az Eladó a szállítás utáni nem megfelelő tárolásból eredő minőségromlá-sért nem vállal felelősséget. Minőségi reklamáció esetén az Eladó számára alkalmat kell adni mintavételen való részvételre. Ilyenkor a vizsgálatokat a termékre vonatkozó szabvány előírásai szerint végre kell hajtani. A kártérítés mértékét ezen vizsgálatok eredménye határozza meg.

9. Raklapkezelés

Amennyiben az Eladó zsákos Termékeit szabvány UIC 435-2 EUR EPAL raklapokon (a továbbiakban: Raklap) szolgálja ki:
EUR Raklap jellemzői: Az EUR Raklap műszaki jellemzői (hossz: 1200 mm, szélesség: 800 mm, magasság: 144 mm), a fa alapanyag és az alkalmazott rögzítő elemek az alábbi hasznos terhelést teszik lehetővé – egyen-letesen megoszlóan 1,5 tonna teherbírás. A Raklap megkülönböztető jelöléssel van ellátva, meghatározott helyeken „EUR” vagy „EPAL” logó található.

A Vevő jogosult vásárláskor a vásárolt mennyiséggel legfeljebb azonos, de nem nagyobb számú csereraklapot Eladó rendelkezésére bocsátani. Ilyen esetben Eladó a csomagoláshoz használt, átadott raklapokat érték nél-kül számlázza Vevő részére. A minőségileg nem megfelelő raklap átvételét Eladó megtagadhatja.

Egyéb esetben Eladó a csomagoláshoz használt, Vevő részére értékesített raklapokat árajánlat vagy szerző-dés szerint kiszámlázza.

A Vevő jogosult az Eladónak visszajuttatni a Termékkel együtt általa megvásárolt Raklapokat, melyeket az Eladó köteles visszavásárolni, mennyiségi és minőségi ellenőrzést követően, A visszavásárlási ár az árajánlat vagy szerződés szerint történik. A minőségileg nem megfelelő raklap átvételét Eladó megtagadhatja.

Eladó legfeljebb annyi Raklapot vásárol meg a Vevőtől, amennyit az Eladó korábban (adott negyedéves cik-lusban) vagy egyidejűleg értékesített, illetve értékesít a Vevő részére. A Raklapok visszaadása történhet olyan módon is, hogy nem az Eladó által átadott, hanem csak annak típusával egyező és a jelen dokumentumban írtaknak megfelelő Raklap kerül átadásra a Vevő részéről az Eladó részére.

10. Vitás ügyek

Vitás kérdésekben, amennyiben azokat a felek békés úton nem tudják rendezni, felek – értékhatártól függően – alávetik magukat az Esztergomi Járásbíróság vagy a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

11. Adatvédelmi Tájékoztató

Az alább meghatározott rendelkezésekkel összhangban a nemzeti adatvédelmi jogszabályok és az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) (a hatálybalépésének, azaz 2018. május 25. nap-jától) irányadó a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékeny-ségre. Az adatkezelő fél (Calmit Hungária Kft. e-mail: info: adatvedelem@calmit.hu] adatgyűjtésének jogalapja és célja (1) mésztermékek adásvétele tárgyában kötött szerződések teljesítése; (2) jogi kötelezettség teljesí-tése. Az adatkezelő fél jogosult a személyes adatot kezelni, illetve megőrizni a mésztermékek adásvétele tárgyában kötött szerződések céljának teljesüléséig és a teljes elszámolásig, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítésé-hez szükséges jogszabályban előírt megőrzési időszakig. A személyes adatok kizárólag azon munkavállalók által hozzáférhetők, akik a mésztermékek adásvétele tár-gyában kötött szerződések teljesítése érdekében járnak el. Az adatkezelő köteles a jogosulatlan használat, illetéktelen behatolások és egyéb adatvédelmi incidensek esetére a megfelelő szintű védelmet és garanciát biztosítani. Az adatkezelő GDPR megfeleléssel rendelkező, írásbeli szerződésben megbízott harmadik személy adatfel-dolgozókat vesz igénybe a jelen szerződés teljesítése érdekében. Felek, illetve az általuk – adatfeldolgozói minőségben – igénybe vett alvállalkozók az adatkezelő fél, illetve harmadik adatkezelő személyek valamennyi személyes adatát kizárólag (1) a mész termékek adásvétele tár-gyában kötött szerződések teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelhetik. Az adatkezelő fél megerősíti, hogy az adatokat adatfeldolgozóként tőle fogadó fél jogosult a személyes adatok kezelésére. Amennyiben valamelyik fél a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint adatfeldolgozóként jár el, a felek kötelesek írásbeli adatfeldolgozásra irányuló megállapodást (összhangban a GDPR 28. cikkében foglaltakkal) vagy annak megfeleltethető megállapodást kötni a jogszabályoknak való megfelelés érdekében. Ha a mész termékek adásvétele tárgyában kötött szerződések teljesítése során az adatfeldolgozó fogadó félnél a személyes adatok továbbításának igénye lépne fel az adatfeldolgozó harmadik személy felé, köteles az adatkezelő fél előzetes írásbeli hozzájárulását beszereznie, továbbá köteles egy a GDPR-nak megfelelő és az abban meghatározott terjedelemben hasonló írásbeli adatfeldolgozásra irányuló szerződést kötnie. Abban az esetben, ha a harmadik személy adatfeldolgozók nem teljesítik a GDPR-ban rögzített kötelezettsé-geiket, úgy a fogadó fél a GDPR értelmében teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő fél felé. A mész ter-mékek adásvétele tárgyában kötött szerződés megszűnése esetén az adatkezelő fél írásbeli kérelmére (ész-szerűen eljárva), az adatfeldolgozó fogadó fél köteles valamennyi kezelt személyes adatot, illetve az ezek feldolgozása eredményeként létrejött adatot visszaszolgáltatni az adatkezelő fél részére, továbbá köteles az ezekről készült valamennyi másolatot törölni, A mész termékek adásvétele tárgyában kötött szerződések teljesítése, valamint az irányadó megőrzési idő alatt a fogadó fél köteles biztosítani (I) az adatkezelő fél személyes adatainak védelmét az elérhető legkor-szerűbb biztonsági intézkedések útján, valamint (II) megfelelő titoktartási kötelezettség alatt álló képzett mun-kavállalók korlátozott hozzáférését. A Calmit Hungária Kft. EU-n kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítást nem végez. A fogadó fél nem jogosult személyes adatot továbbítani, illetve feldolgozni az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívül, illetve területén kívülről származó személyes adatot, anélkül, hogy előzetesen biztosítaná, hogy alvállalkozói Általános Szerződési Rendelkezéseknek (vagy más záradék, illetve szerződés, amelyet a mindenkori Európai Bizottság jóváhagyhat) megfelelő megállapodást létesít vagy a GDPR V. feje-zetében meghatározott biztosítékot (pl: kötelező erejű vállalati szabályzat, tagság az Adatvédelmi pajzs prog-ramban) szolgáltat. Az érintettek jogosultak (1) az adatfeldolgozásra vonatkozóan tájékoztatást és hozzáférést; (2) személyes adatuk helyesbítését (3) a kötelező adatkezelés eseteit kivéve, személyes adataik törlését, illetve korlátozását; (4) továbbá az adataik továbbítását (4) adataik hordozható formában rendelkezésre bocsátását igényelni; (4) illetve személyes adatainak kezelésére vonatkozóan tiltakozni. Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének megfelelően, a GDPR-ban meghatározott határidőn belül eljárni. Kérelem, panasz benyújtása esetén az adatkezelő köteles az adatvédelmi felelőst / kapcsolattartót értesíteni (info: adatvedelem@calmit.hu). Az érintett adatvédelmi jogainak megsértése, illetve veszélyének fennállása esetén, az érintett jogosult panasszal élni az illetékes adatvédelmi hatóságnál Nemzeti Adatvédelmi és lnfor-mációszabadság Hatóság (NAIH); 1530 Budapest, Pf 5; tel.: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolga-lat@naih.hu). Az érintett ezt meghaladóan jogosult a lakcíme, illetve tartózkodási helye szerint illetékes bíró-ságnál polgári eljárást indítani személyiségi jogainak megsértése esetén. Az érintett továbbá jogosult kártérí-tést érvényesíteni az adatkezelővel szemben. Jelen Nyilatkozatban foglalt valamennyi kötelezettség az a mész termékek adásvétele tárgyában kötött szer-ződések megszűnését követően is fennmarad. A jelen ÁSZF elfogadása egyben a jelen Adatvédelmi Nyilat-kozat átvétele és elfogadásának elismerésének minősül.

12. A jelen Általános Szállítási Feltételek módosítása

Az Eladó fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításáról köteles a Calmit Hungária Kft. Vevőit a módosítás hatályba lépését legalább 30 (harminc) nappal megelőzően írásban – e-mail vagy levél útján és a Társaság honlapján – értesíteni. A módosításra vonatkozó ajánlat a Vevő részéről elfogadottnak tekintendő, amennyiben a Vevő az értesítés tartama ellen annak kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül a Calmit Hungária Kft.-hez címzett ajánlott levél útján, írásban nem emel kifogást. A módosításról szóló értesítésben az Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a fentiek szerinti határidőn belüli, kifejezett elutasítás hiányában az ajánlat tartama elfogadottnak tekintendő. A módosí-tásra vonatkozó ajánlat elutasításától számított 30 (harminc) napon belül nem jön létre megállapodás, a határidő elteltével a Felek között fennálló szerződés megszűnik.

13. Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírások

Eladó rendelkezik munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályzatokkal, amelyeket a Társaság honlap-ján köteles hozzáférhetően közzétenni. Megrendelő, megrendelésével elfogadja, hogy Eladó telephelyeire ezen szabályok érvényesek. Megrendelő, vagy az általa megbízott személyek kötelesek az Eladó telephelyére érkezés előtt szabályzatokat megismerni, Eladó telephelyein azokat betartani.

14. Vegyes rendelkezések

A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó kifejezetten kizárja a felelősségét a következményi károkért. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó kizárólag azon károk megtérítésére köteles, amelyek tekintetében az Eladó szándékos magatartása vagy mulasztása megállapítható, kivéve azokat a károkat, amelyekért a felelősség érvényesen nem zárható ki vagy korlátozható a vonatkozó jogszabályok szerint. Jelen ÁSZF, valamint a munkavédelmi-, a balesetvédelmi- és a tűzvédelmi szabályzatok hatálya kiterjed mind-azon Vevőre és a Vevő nevében eljáró képviselőjére, meghatalmazottjára, megbízottjára aki, vagy amely meg-rendeli az Eladó által forgalmazott termékeket. Ezen szabályzatok megismerésének és betartásának a köte-lezettsége a Vevőt terheli, az ennek hiányából, illetve elmaradásából eredő károk kizárólag a Vevőt terhelik. – 6 – A Vevőt terheli annak kötelezettsége is, hogy a Társaság szabályzatairól – különösen, de nem kizárólagosan – az ÁSZF-ről, a munkavédelmi-, a balesetvédelmi- és a tűzvédelmi szabályzatairól tájékoztatást adjon a Vevő nevében eljáró képviselő, meghatalmazott, megbízott részére. A tájékoztatás hiányából, illetve elmaradásából eredő károk kizárólag a Vevőt terhelik. Az Eladó szervezésében történő fuvarozás esetén a Vevő székhelyére/telephelyére/fióktelepére, vagy a fuva-rozás helyszínére vonatkozó speciális tűz- és munkavédelmi előírásokról köteles a Vevő írásban, vagy e-mail útján tájékoztatni az Eladót, legkésőbb a fuvarozás megkezdésétől számított 48 órán belül. A tájékoztatás hiányából, illetve elmaradásából eredő károk kizárólag a Vevőt terhelik.

Elérhetőségek

Titkárság: 07:00 – 15:00 +36 30 339 1726 vagy
+36 33 462 333, +36 33 461 054
Mellékek:
Titkárság 101, Ügyvezetés:102, Marketing: 103
Könyvelés: 104, Számlázás: 105, Termelés: 107
Vezérlő:108, Kiadó:111
Hidrátüzem: 06:00 – 13:00 +36 33 512 910 / 113 mellék
Árurendelés tel.: 07:00 – 15:00 +36 33 462 333, +36 33 461 054, +36 30 200 9505
Árurendelés email: 00:00 – 24:00 megrendeles@calmit.hu
Értékesítési vezető: Kiss Zsolt +36 33 462 333, +36 30 970 1358
Értékesítés, ügyfélszolgálat: Lohner Péter +36 33 462 333, +36 30 200 9505
Termék menedzser, minőség Pap Andrea +36 33 462 333, +36 30 391 2202
Számlázás, könyvelés: +36 30 339 1726

„Nyári” nyitvatartás: (február 15.- december 1.)

 

Árukiadás:

Lábatlani telephely:

Munkanapokon: 06.00 – 20.00 óráig
Munkaszüneti napokon: Nincs kiadás

Lábatlan Kőbánya:

Munkanapokon: 06.30 – 19.00 óráig
Munkaszüneti napokon: Nincs kiadás

Dorogi Telephely:

Munkanapokon: 06.00 – 18.00 óráig
Munkaszüneti napokon: Nincs kiadás

(Az ettől eltérő időszakban a téli nyitvatartás van érvényben, melyről kérjük, tájékozódjanak az elérhetősége-inken!)

 

CALMIT HUNGÁRIA KFT. FONTOSABB ADATAI

Megnevezés: CALMIT HUNGÁRIA Mészművek Kft.
Rövidített név: CALMIT HUNGÁRIA Kft.
Cégjegyzékszám: 11-09-026999
Adószám: 10220553-2-11
Székhely: 2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.
Levelezési cím: 2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.
Központi telefon: +36 30 339 1726, +36 33 462 333
Honlap: www.calmit.hu
E-mail cím: office@calmit.hu, megrendeles@calmit.hu
Bankszámlaszám: UniCredit 10918001-00000483-00420025
MKB 10300002-10559206-49020016